En børnefaglig undersøgelse i Fabu udføres i tæt samarbejde med den kommune, der rekvirerer undersøgelsen. Undersøgelsens omfang, fokus og valg af metode tilpasses i samråd med kommunen. Hver undersøgelse bliver drøftet og kvalitetssikret i Fabus BFU-team.

Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglige undersøgelser af højeste kvalitet

Fabu indgår altid en detaljeret aftale med kommunen om det formelle ift. undersøgelsen, så der er en klar forventning til undersøgelsens fokus og detaljeringsgrad. Undersøgelsen tager afsæt i kommunens konkrete vurdering i den enkelte sag af, hvilke forhold der er behov for at afdække. Fabus BFU-team er trænet i brugen af ICS, og det er muligt at vælge elementer herfra, hvor det giver mening for den konkrete undersøgelse.

I Fabu mener vi, det er kvalitet, når de børnefaglige undersøgelser er brugbare ift. at understøtte de beslutninger, som kommunen træffer.

Samtidig skal undersøgelsen også være meningsfuld for barnet og familien. Det betyder, at den børnefaglige undersøgelse fra Fabu er fokuseret, sammenhængende, til at forstå – og samtidig er baseret på, at barnet, familien og netværket er inddraget tæt i processen.

Der har været et godt samarbejde omkring det formelle ift. aftaler mellem os og Fabu, og produktet har indtil nu bistået rådgiverne i at kunne handle videre i sagen på en god måde.

Det er tydeligt, hvilke informationer der er brugt og hvorfor. Analysen fremstår relevant ift. at tydeliggøre barnets konkrete behov.

– Glostrup Kommune

En børnefaglig undersøgelse fra Fabu er i udgangspunktet baseret på:

  • 1-2 samtaler med barnet
  • 1-2 samtaler med forældrene og evt. andre relevante personer fra barnets netværk
  • systematisk inddragelse af viden fra relevante professionelle omkring barnet.

Den faglige og etiske kvalitet sikres desuden ved, at:

  • den børnefaglige undersøgelse bliver drøftet i BFU-teamet, med særligt fokus på problemstillingen og den socialfaglige analyse
  • der foretages en helhedsvurdering af barnets situation med grundig belysning af udfordringer, ressourcer og støttebehov
  • der foretages grundig gennemgang af undersøgelsen med familie og kommune