I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og databeskyttelsesforordningen får du her information om, hvordan Fabu behandler dine personoplysninger samt hvilke rettigheder du har i henhold til denne behandling. Formålet med lovgivningen er at beskytte dig, når myndigheder og virksomheder håndterer personlige oplysninger om dig.

Fabu indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger om dig som led i Fabus varetagelse af driftsformål, kontakt til leverandører, samarbejdspartnere mv., til indberetning af lovpligtig information samt i forbindelse med bestilling, afregning af ydelser fra leverandører mv. og dokumentation heraf.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Almindelige kontaktoplysninger, kontakt- og identifikationsoplysninger, som navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser og stillingsbetegnelser på kontaktpersoner hos leverandører, samarbejdspartnere og interessenter. Oplysninger om virksomhed og ydelser, CVR-numre og oplysninger om levering af ydelse eller produkt. Oplysninger om uddannelse og kvalifikationer.

Fabu kan indhente oplysninger angående uddannelse og kvalifikationer i forbindelse med levering af ydelser til borgere, f.eks. ved brug af eksterne psykologer eller konsulenter.

Fortrolige oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser:

Fabu kan indhente oplysninger vedrørende strafbare forhold i forbindelse med levering af ydelser til borgere eller udførelse af arbejde på Fabus matrikler (straffe- og/eller børneattest).

Helbredsoplysninger: Vi behandler i særlige tilfælde oplysninger om specielle sundhedsmæssige hensyn, som er nødvendige for, at vi kan være en kompetent og professionel samarbejdspartner.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Oplysninger om kontaktpersoner og samarbejdspartnere behandles efter saglige grundlag og gemmes efter arkiv- og bogføringslovens regler. I henhold til bogholderi vil det typisk være 5 år fra udløb af regnskabsår i forbindelse med bogholderi, og 5 år fra registrering, hvis det er nødvendigt af hensyn til fx dokumentation af ordre mv.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Oplysninger om kontaktpersoner vil blive videregivet til samarbejdspartnere, lovpligtig revision og offentlige myndigheder. Personfølsomme oplysninger angående helbred og strafbare forhold videregives ikke medmindre et retligt forhold bestemmer det. Vi benytter desuden eksterne databehandlere til opbevaring og behandling af dine data på vores vegne, f.eks. når vi bruger vores IT-systemer. Disse databehandlere behandler udelukkende oplysninger efter Fabus instrukser og må ikke anvende oplysningerne til egne formål.

Rettigheder

Du har efter de gældende regler om behandling af personoplysninger en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger.

Disse rettigheder omfatter:

  • Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
  • Ret til sletning: Fabu opbevarer og sletter dine oplysninger følgende gældende lovgivning. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet: Du har, som udgangspunkt, ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere lade de pågældende oplysninger behandle.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Fabus direktør, Malene Abel Brask på mab@fabu.dk. 

Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte Fabus direktør Malene Abel Brask på mab@fabu.dk. Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.nr. 33 19 32 00 eller du kan finde deres oplysninger på www.datatilsynet.dk