Som led i din ansættelse indsamler, opbevarer og behandler Fabu oplysninger om dig. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at varetage dit ansættelsesforhold samt leve op til de krav og retlige forpligtelser, der er til Fabu som arbejdsgiver. Retsgrundlaget for behandlingen er opfyldelse af en kontrakt samt overholdelse af retlige forpligtelser som arbejdsgiver.

I overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen og Databeskyttelsesforordningen modtager du her skriftlig information, der beskriver, hvordan Fabu behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har i henhold til denne behandling. Formålet med lovgivningen er at beskytte dig, når myndigheder og virksomheder håndterer personlige oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

 

Almindelige oplysninger:

Vi behandler navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som vi bruger for at komme i kontakt med dig.

Fortrolige oplysninger:

Vi behandler dit CPR-nummer for entydigt at kunne identificere dig. Det gælder både internt og i forhold til andre myndigheder – herunder SKAT. Vi behandler desuden oplysninger om dit uddannelsesniveau samt dine løn- og indkomstoplysninger.

Følsomme oplysninger:

Vi behandler oplysninger om dine sygedage, om eventuelle sygdomsforløb og lægeerklæringer. Vi behandler oplysninger om specielle sundhedsmæssige hensyn, som er nødvendige for, at vi kan være en kompetent og professionel arbejdsplads – for eksempel, hvis du skulle have allergi eller et handicap.

Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser:

Fabu indhenter oplysninger om strafbare forhold, som bruges i vurderingen i forbindelse med ansættelse (straffe- og/eller børneattest). Der indhentes desuden løbende med års mellemrum nye børneattester under ansættelsesforholdet.

Elektroniske oplysninger:

Vi registrerer og gemmer din brug af vores IT-udstyr og -systemer for at kunne påvise, at vi lever op til kravene i forhold til fortrolighed og integritet i vores behandling af personoplysninger. Ligeledes registrerer vi og gemmer din brug af vores telefoniløsning.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Oplysninger behandles og gemmes i henhold til bogføringsloven. Hvis det vurderes, at der er et sagligt behov for at gemme oplysningerne længere, sker dette i henhold til Databeskyttelseslovgivningen og Databeskyttelsesforordningen.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi er som arbejdsgiver pålagt at udveksle oplysninger med andre offentlige myndigheder – heriblandt SKAT. Dine oplysninger udveksles med pengeinstitutter og pensionsselskaber, for at vi kan udbetale din løn og dit pensionsbidrag.

Vi benytter også en række eksterne databehandlere til opbevaring og behandling af dine data. Disse eksterne databehandlere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende oplysningerne til egne formål.

Rettigheder

Du har efter de gældende regler om behandling af personoplysninger en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Disse rettigheder omfatter:

  • Ret til at se oplysninger (indsigt):

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.

  • Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.

  • Ret til sletning:

Fabu opbevarer og sletter dine oplysninger ifølge gældende lovgivning. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer.

  • Ret til begrænsning af behandling:

Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  • Ret til indsigelse:

Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

  • Ret til dataportabilitet:

Du har, som udgangspunkt, ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

  • Ret til at trække samtykke tilbage:

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere lade de pågældende oplysninger behandle.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Malene Abel Brask på mab@fabu.dk.

Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.nr. 33 19 32 00 eller du kan finde deres oplysninger på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse, kan du kontakte Malene Abel Brask.