I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og databeskyttelses-forordningen modtager du her information om, hvordan Fabu behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har i henhold til denne behandling. Formålet med lovgivningen er at beskytte dig, når myndigheder og virksomheder håndterer personlige oplysninger om dig.

Fabu behandler kun oplysninger, som er relevante for din sag og som Fabu har et sagligt grundlag for og legitimt formål med at behandle. Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne varetage opgaver i forbindelse med tilbud og ydelser til borgere efter aftale med henvisende kommune, at kunne dokumentere og fakturere udførte opgaver, at føre anonymiseret statistik over ydelser og målgrupper, samt at kunne indberette lovpligtig information og leve op til lovkrav angående opbevaring af oplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

For at kunne identificere dig, kontakte dig, behandle din sag og leve op til vores forpligtelser, indsamler, opbevarer og behandler Fabu personoplysninger og sagsakter, som er relevante for dit forløb. Det kan variere fra sag til sag, hvilke oplysninger det er nødvendigt for os at behandle, men generelt er der tale om både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. Disse oplysninger omfatter CPR-nummer, navn, adresse, e-mail, telefon, fødselsdato, køn, adfærd, boligforhold, informationer om familie og pårørende, uddannelse, sociale og emotionelle problemstillinger (herunder væsentlige sociale problemer), helbredsoplysninger, etnisk oprindelse, religiøse forhold, strafbare forhold, socio-økonomiske forhold, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger om borgere er forfølgelse af Fabus legitime interesser som socialfaglig konsulentvirksomhed samt lovkrav og retlig forpligtelse, herunder udførelse af en opgave i samfundets tjeneste, Fabus forpligtelser, retskrav, væsentlige samfundsinteresser samt nødvendig behandling af hensyn til social- og sundhedsomsorg.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Oplysninger behandles og gemmes så længe vi har et sagligt behov herfor. Visse personoplysninger bliver opbevaret i op til 5 år for at overholde lovkrav om dokumentation i henhold til bogføringsloven. Det gælder f.eks. oplysninger som fremgår af fakturering og dokumentation for udførte opgaver i henhold til aftaler med henvisende kommuner.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

I det omfang Fabu bliver bedt om at udveksle oplysninger med myndigheder, tilsyn og revisorer, vil visse personoplysninger om borgere blive videregivet til lovpligtig revision og anbringende myndighed, Ankestyrelsen, Socialtilsynet, Arbejdstilsynet. I forbindelse med udredning og behandling deler vi oplysninger med eksterne behandlere, f.eks. psykologer, i det omfang, det er nødvendigt i den enkelte sag.

Vi benytter desuden eksterne databehandlere til opbevaring og behandling af dine data på vores vegne, f.eks. når vi bruger vores IT-systemer. Disse databehandlere behandler udelukkende oplysninger efter Fabus instrukser og må ikke anvende oplysningerne til egne formål.

Rettigheder

Du har efter Databeskyttelseslovgivningen og Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Disse rettigheder omfatter:

  • Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
  • Ret til sletning: Fabu opbevarer og sletter dine oplysninger ifølge gældende lovgivning. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet: Du har, som udgangspunkt, ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere lade de pågældende oplysninger behandle.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Fabus direktør Malene Abel Brask på mab@fabu.dk.

Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.nr. 33 19 32 00 eller du kan finde deres oplysninger på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte Fabus direktør, Malene Abel Brask på mab@fabu.dk.