ICS-teamet, der består af erfarne socialrådgivere med myndighedserfaring, behandler alle børnefaglige undersøgelser i tæt samarbejde med den kommune, der rekvirerer undersøgelsen.

ICS-teamet har særlig viden om ICS, og hver undersøgelse bliver behandlet og drøftet i teamet og kvalitetssikret inden undersøgelsen overleveres til kommunen og familien.

Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglige undersøgelser af højeste kvalitet

Fabu indgår altid en klar og detaljeret aftale med kommunen om det formelle ift. undersøgelsen, så der er en klar forventning til undersøgelsens fokus og detaljeringsgrad.

I Fabu mener vi, det er kvalitet, når de børnefaglige undersøgelser er brugbare ift. at understøtte de beslutninger, som kommunen træffer.

Samtidig skal undersøgelsen også være meningsfuld for barnet og familien.

Det betyder, at den børnefaglige undersøgelse fra Fabu er fokuseret, sammenhængende, til at forstå – og samtidig er baseret på, at barnet, familien og netværket er inddraget tæt i processen.

Der har været et godt samarbejde omkring det formelle ift. aftaler mellem os og Fabu, og produktet har indtil nu bistået rådgiverne i at kunne handle videre i sagen på en god måde.

Det er tydeligt, hvilke informationer der er brugt og hvorfor. Analysen fremstår relevant ift. at tydeliggøre barnets konkrete behov.

– Glostrup Kommune

En børnefaglig undersøgelse fra Fabu er i udgangspunktet baseret på:

 • 1-2 samtaler med barnet
 • 1-2 samtaler med forældrene (sammen eller hver for sig)
 • eventuelt samtale med andre fra familiens netværk fx bedsteforældre eller andre, der er tætte på familien
 • systematisk inddragelse af viden fra relevante professionelle omkring barnet.

Den faglige og etiske kvalitet sikres desuden ved, at:

 • den børnefaglige undersøgelse bliver drøftet i ICS-teamet, med særligt fokus på problemstillingen og den socialfaglige analyse
 • der foretages grundig gennemgang af undersøgelsen med familie og kommune.

 

Om ics

 • ICS er en socialfaglig metode, der anvendes i sager om udsatte børn og unge i landets kommuner
 • Det faglige fundament i ICS bygger på den systemiske tilgang, udviklingspsykologi, tilknytningsteori, viden om affektregulering, mentalisering og traumatisering samt forståelsen af resiliensprocesser
 • Metoden understøtter en systematisk og helhedsorienteret tilgang til at forstå barnets situation
 • ICS er tilrettelagt, så barnets behov sættes i centrum og bygger på en høj grad af inddragelse af barnet såvel som forældre og andre relevante voksne omkring barnet
 • Anvendelsen af ICS kvalificerer grundlaget for at igangsætte den rette indsats til barnet og familien
 • ICS er en indsats, der er skræddersyet til barnets behov og tager afsæt i barnets og forældrenes egne motivationer og ønsker.